История и методология науки 034300.68
(истмет физ-ра)

Описание курса.